Kärnhems radhus i Kneippen syd.

Nya bostäder i Klockaretorpet

Klockaretorpet utökas just nu med ett helt nytt område vid SMHI. Området ligger två kilometer sydväst om Norrköpings centrum. Här utvecklas en ny attraktiv del av staden med traditionell stadskaraktär och en bra blandning av bostäder och verksamheter.

Programområde
Klicka för större bild

För området finns ett antaget program samt en första antagen detaljplan för en del av programområdet.

Kartan till höger visar programområdets lokalisering och utbredning. Området omges i norr av Himmelstalund, i väst av Klockaretorpet och i öst av Ektorp och Kneippen.

Inspiration från Kneippen

Området ligger inom stadsdelen Klockaretorpet i Norrköping. Stadsbyggnadsidén är hämtad från den befintliga stadsdelen Kneippen. Tanken är att det nya området ska upplevas som en fortsättning på dagens Kneippen med en blandning av olika boendeformer, gatualléer, spårväg och trottoarer.
 

Etapp 1
Klicka för större bild

Byggnation pågår i etapp 1

Just nu bygger Svenska hyreshus både hyresrätter och bostadsrätter i området. 24 hyresrätter är redan klara och ytterligare 48 är under produktion med planerad inflyttning i januari 2015. Dessutom byggs 20 bostadsrätter med inflyttning under våren 2015.

Peab, A-hus och Skanska har avtal om att få bygga i området. Förhandlingar pågår med ED-Bygg.

I området finns även ett nybyggt äldreboende, radhus och en ICA Kvantumbutik.

Fokus på hållbarhet i etapp 2

Klicka för större bild

Planarbetet för etapp 2 av utbyggnaden återupptas i början av 2015. Detaljplanen för etapp 2 var på samråd under våren 2012. Här ska hållbarhet stå i fokus för att skapa en stadsdel anpassad för framtidens utmaningar ur både ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv.

Det finns goda förutsättningar för att arbeta med hållbarhetsfrågor i området. Att bygga ihop två stadsdelar gör att kommunens mark utnyttjas mer effektivt. Värdefull jordbruksmark i utkanten av staden sparas samtidigt som redan befintliga vägar och ledningar kan utnyttjas för den nya bebyggelsen. Redan idag finns utbyggda cykelvägar och spårväg i området, desto fler människor som flyttar hit gör att underlaget för kollektivtrafiken blir ännu bättre.

Senast ändrad november 2014

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Mark och exploatering
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 12 80

Kontaktperson
Malin Cuclair
Tfn 011-15 34 15

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter

Vill du bygga i Klockaretorpet?