Visionsbild för utvecklingen av Åby centrum.
Visionsbild för utvecklingen av Åby centrum. Bild: Linda Gårlin

Fördjupad översiktsplan för Åby och Jursla

Fördjupning av översiktsplan för Åby och Jursla syftar till att stärka utvecklingen i orterna. Målsättningen är att kopplingarna mellan Åby och Jursla ska stärkas, bostäder och verksamheter ska kunna etableras och kopplingarna in till Norrköping ska stärkas. I planförslaget redovisas därför tänkbara områden för bostads- och verksamhetsutveckling. Planen redovisar också tänkbara nya trafiklösningar, samt vilka grönområden som anses vara särskilt viktiga i området.

Åby och Jursla ligger strax norr om Norrköping och har tillsammans ca 6 500 invånare.

Åby och Jursla är av Norrköpings kommun utsedda till prioriterade utvecklingsorter. Norrköpings kommun vill därför utreda vilka möjligheter Åby och Jursla har att utvecklas ytterligare i positiv riktning.

Samråd

Under perioden 2 juni - 30 september 2014 var förslaget till fördjupning av översiktsplanen på samråd.

Samrådshandlingar

Resultat av enkätundersökning 2013

929 personer svarade på vår enkät. Synpunkterna från den har legat till grund för planförslaget var på samråd 2014.

Vad är en översiktsplan

En översiktsplan syftar till att utreda och beskriva möjligheterna till framtida utveckling inom ett område. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men uttrycker kommunens vilja med den framtida samhällsplaneringen, och är att betrakta som ett starkt planeringsinstrument som ligger till grund för det fortsatta arbetet med bland annat detaljplaner och bygglov.
 

Senast ändrad den 7 maj

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter