Publicerad 15 december 2011 kl 08:00

Vinnare i europeisk arkitekttävling för Vrinnevi utsedd!

Idag har den internationella arkitekttävlingen Europan 11 avgjorts och vinnaren är delta-X. delta-X visar på ett spännande sätt hur området runt Gamla Övägen kan växa vidare på ett organiskt vis. Förslaget ifrågasätter den traditionella planeringen ovanifrån och visar hur en process pådriven underifrån kan ge initiativ och mer makt till medborgarna. Norrköpings Kommun kommer nu att arbeta vidare med de unga arkitekterna i delar av utvecklingen av Vrinnevi.

Efter två jurymöten i Stockholm under hösten har nu den internationella arkitekttävlingen Europan 11 utsett de svenska arkitekterna Ebba Hallin och Pelle Beckman bakom delta-x till vinnare. Juryn har bestått av tio ledamöter, alla framstående personer inom arkitektur och stadsbyggnad, både i Sverige och internationellt.

Ur juryns motivering av valet av vinnare (ett utdrag):

“Det här projektet var förmodligen det mest utmanande och sofistikerade av alla Europan förslag i Sverige i år, ett projekt som ställer politiska, etiska och arkitektoniska frågor samtidigt som det föreslår en övertygande planeringsstrategi och visar upp verklig talang i landskapsarkitektur.

Projektet är en briljant framställning utförd av talangfulla arkitekter: en essä om den perifera förortens identitet i Sverige och en motståndshandling riktad mot ett förstenad planeringsskrå som fastnat i 1800-talets stadsbygnadsideal. Det är också, mer generellt, ett viktigt projekt för Europan, en tävling som ofta har handlat om arkitektoniska objekt. Projektet föreslår en helt ny roll för arkitekter som arbetar innanför byråkratin men samtidigt skapar något konstnärligt och mänskligt genom en förståelse av krafterna som driver stadens utveckling.”


Utveckling av Norra Vrinnevi

Utmaningen för deltagarna i tävlingen i Norrköping har varit att förbättra kopplingen mellan Vilbergen, Vrinnevisjukhuset och Vrinneviskogen. Det har också handlat om att minska Gamla Övägens barriäreffekt, att tillföra ny bebyggelse och att föreslå en dragning av en ny spårväg genom området. Den nya spårvägen är tänkt att i framtiden förbinda innerstaden, via Vilbergen, med Vrinnevisjukhuset och det nyplanerade bostadsområdet i Södra Vrinnevi.

26 tävlingsförslag lämnades in för tävlingsområdet i Norrköping. Förslagen har varit utställda i tre veckor på Stadsmuseet. Kring utställningen anordnades två föredrags- och diskussionskvällar med inbjudna föredragshållare. Besökare kunde även rösta på förslagen och närmare hundra röster lämnades i åsiktsbrevlådan.

Tävlingsförslagen visar upp en skala av möjligheter, både när det gäller att tillföra ny bebyggelse och att förändra befintliga grönområden och infrastruktur.

1:a pris, 2:a pris och hedersomnämnande

delta-x förslag växer en väv av relativt småskalig bebyggelse långsamt fram inom ett oregelbundet gatunät. Det nya gatunätet som föreslås har delvis sitt ursprung i stigar och gångbanor som redan finns i området, andra har lagts till för att binda ihop olika delar.

Förslaget kan nästan framstå som poetiskt och det belyser utan tvekan viktiga frågor om stadsutveckling, inte bara för Norra Vrinnevi utan även ur ett internationellt perspektiv. Önskan om en struktur som är långsiktigt hållbar, och som inbjuder till mångfald och en genuin karaktär, är tydligt uttalad i stadsbyggnadsprojekt. I förslaget presenteras ett nytt sätt att uppnå just ett sådant långsiktigt hållbart stadsbyggande.

Andra priset gick till synapsity. Förslaget bygger på en struktur som varken är en kopia av rutnätsstadens slutna kvarter eller de mera öppna strukturerna med hus placerade i parkmiljöer. Istället beskrivs en ny typologi med enklaver av bebyggelse. Ytorna mellan byggnaderna kan tolkas vara relativt odefinierade men rymmer funktionerna av gata, torg och park. Förslaget kommer från en grupp arkitekter från Italien.

Living in the infravillas fick ett hedersomnämnande av juryn för en genomarbetade idé och en modig lösning för att överbrygga en barriär med hjälp av ett stoskaligt arkitektoniskt objekt. Förslaget innehåller också flera intressanta grepp ur ett hållbarhetsperspektiv. Också denna insändning kommer från Italien.

Framtiden

Stadsbyggnadskontoret kommer i början av 2012 att påbörja ett samarbete med arkitekterna bakom det vinnande förslaget. En första workshop är planerad med vinnarna och ett antal av juryns medlemmar. Arkitekterna kommer att arbeta tillsammans med kommunen med att ta fram ett program för en framtida stadsutveckling i Norra Vrinnevi.

Fakta Europan

  •  Europan är en sammanslutning av företrädare för arkitekt- och byggbranschen i för närvarande 21 europeiska länder med uppgift att arrangera arkitekttävlingar för arkitekter under 40 år.
  • Tävlingen hålls vartannat år och årets omgång kallas Europan 11.
  • Europan är en av världens största arkitekttävlingar med mer än 2 400 inlämnade förslag på 63 tomter i 19 europeiska länder (Europan 10).
  • Europan söker nya idéer inom stadsbyggande och arkitektur och ger därmed unga arkitekter möjligheter till uppdrag och en chans att lansera sina idéer på ett internationellt plan.
  •  Arkitekterna tävlar både om idéer och om konkreta problem på faktiska platser. Många av de arkitekter som haft framgångar i Europan har senare också kunnat etablera sig med egen verksamhet.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter