Frågor och svar om friköp

Friköpsbestämmelser

 • Vem kan friköpa? Innehavare av tomträtt för bostadsändamål, som enligt allmänna fastighetstaxeringen taxerats som småhus, kan friköpa.
 • Hur länge kvarstår erbjudandet om friköp av småhustomter? Friköpserbjudandet gäller så länge kommunstyrelsens beslut inte ändras eller helt upphör att gälla.
 • När är det lämpligt att friköpa? Om inget särskilt önskemål har lämnats bestämmer Mark och exploatering, Stadsbyggnadskontoret lämplig tillträdesdag. Eftersom Norrköpings kommun inte återbetalar ev erlagd tomträttsavgäld bör ett friköp lämpligen sker mellan två kvartalsperioder (1 jan, 1 april, 1 juli eller 1 okt).
 • Går det att friköpa under pågående avgäldsperiod? Ja, men den då erlagda avgälden fram till tillträdesdagen återbetalas inte.
 • Är intresseanmälan bindande? En intresseanmälan är inte bindande.
 • Gäller friköpserbjudandet även kommande ägare om huset säljs? Vid en ev försäljning av huset har även efterföljande ägare rätt att friköpa tomträtten så länge kommunstyrelsens beslut står fast.

Vad kommer det att kosta?

 • Hur beräknas friköpspriset? Friköpspriset uppgår till 60 procent av tomträttens marktaxeringsvärdet, fastställt året innan man friköper.
 • Hur beräknas marktaxeringsvärdet? Marktaxeringsvärdet på Er tomträtt erhålls genom att från det totala taxeringsvärdet dra bort byggnadsvärdet.
 • Min granne har ett högre/lägre friköpspris. Vad beror det på? Det beror på att friköpspriset beräknas utifrån marktaxeringsvärdet, vilket varierar mellan tomträttsfastigheter.
 • Vilka andra kostnader kan uppstå i samband med ett friköp? Vid friköp tillkommer utöver köpeskillingen även andra kostnader.
  • Stämpelskatt skall erläggas till staten på den friköpta tomträtten. Skattesatsen ligger på 1,5 procent och beräknas utifrån det värde som är högst av köpeskillingen eller det marktaxeringsvärde som gällde året närmast före det år ansökan om lagfart sökts. Därtill tar inskrivningsmyndigheten ut en expeditionsavgift på f.n. 825 kr.
  • Ansökan om lagfart lämnas in hos inskrivningsmyndigheten i Eksjö. Till ansökan skall förutom orginalet av köpekontraktet även en vidimerade kopia lämnas.
  • Dessutom tillkommer en avgift för nyteckning av de eventuella pantbrev som finns i tomträtten (f.n. 375 kr per nytecknat pantbrev). Dödning av inteckning och tomträtt är utan avgift.
 • Påverkas fastighetsskatten vid ett friköp? Den som innehar en fastighet med tomträtt skall betala fastighetsskatt både för huset och tomten, det vill säga på fastighetens hela taxeringsvärde. Vid ett friköp påverkas således inte fastighetsskatten.
Senast ändrad oktober 2012

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret
Mark och exploatering
Gunnar Engdahl
Tfn 011-15 12 32

Besöksadress
Trädgårdsgatan 21

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter