Ekövägen, Östra Husby

Sista tomten på Ekövägen finns tillgänglig för direkt köp utan krav på deltagande i tomtkön.

Fastighetsbeteckning

StorlekAdress

Pris

Bossgård 2:3 (reserverad)

1 393 kvm

Ekövägen 30

250 000 kr

Östra Husby är beläget ca 2 mil öster om Norrköping och fungerar som centralort för Vikbolandet. I Östra Husby finns affär, apotek, vårdcentral, skola och äldreboende.

Nu återstår endast en tomt på Ekövägen. Den är belägen intill ett skogsområde och marken är bergig och lätt kuperad.

På fastigheten får endast friliggande hus uppföras. Huvudbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot granne och minst 6 meter från gata. Detaljplanen tillåter två våningar  och max 250 m² våningsyta. Ett garage med en bygghöjd på max 3 meter eller uthus om 60 m² byggnadsyta får uppföras per tomt.

Kommunalt vatten och avlopp, dagvatten, el och tele finns framdraget till tomten. Tomtägaren ansvarar för att beställa anslutning till respektive ledning samt att betala förbindelsepunktsavgift till respektive ledningsägare.

Anslutningsavgiften för vatten och avlopp är 104 000 kronor inkl moms och tas ut vid tidpunkten för köp av fastighet.

Tomten ingår i en vägförening som förvaltas av Östra Husby vägförening. Vägföreningen ansvarar för drift, underhåll och skötsel av vägar med tillbehör. Fastighetsägare är skyldig att bidra till vägföreningens kostnader i enlighet med styrelsens beslut och utdebiteringar.

Bygglovsfrågor

För frågor kring byggnadens utformning och placering kontakta bygg- och miljökontoret, telefon: 
011-15 15 41 (vardagar 10.00 - 12.00 och 13.00 - 15.00)