Markanvisningstävling för Stabben

De tre inlämnade tävlingsförslagen. Från vänster: "Stabben 12", "Katscha" "En holme i strömmen"

Norrköpings kommun har bjudit in till tävlan för flerbostadshus inom kvarteret Stabben i Industrilandskapet i Norrköping.Tävlingen är den första av tre tävlingar i området. Här erbjuds attraktiva tomter intill Motala ström med höga krav på intressant arkitektur

Vinnare utsedd

Förslaget "Katscha" - Vy mot bergsbron

Tävlingsjuryn har efter bedömning av de tre tävlingsförslagen utsett ett förslag till vinnare. Det är förslaget "Katscha" som tagits fram av Ivarsson Byggnads AB i samarbete med arkitektur + development RW AB.

Stadsplaneringsnämnden har vid sitt sammanträde den 8 maj beslutat att godkänna föreslagen vinnare.

Så har tävlingen gått till

Under hösten har företag bjudits in till att lämna intresseanmälan för att delta i markanvisningstävling för kvarteret Stabben i Industrilandskapet. Den 18 november gick tiden ut och av åtta inlämnade intresseanmälningar utsåg juryn tre för deltagande i markanvisningstävlingen. Dessa tre var

  • Ivarsson Byggnads AB i samarbete med arkitektur + development RW AB
  • PEAB Sverige AB i samarbete med Lund & Vallentin arkitektur och design AB
  • Sandellstrandberg Fastigheter och Arkitekter AB.

De tre tävlanden har sedan arbetat fram var sitt förslag på hur de vill bygga flerbostadshuset och lämnat in det till stadsbyggnadskontoret. Juryn är nu mitt uppe i utvärderingsarbetet av de tre förslagen.

Information om uppdatering

2011-12-08: Tävlingsprogramet, filerna "Övergripande planering för Industrilandskapet" samt "Fasadritningar, omgivande fastigheter" har lagts till i underlaget nedan. Filen översiktsplanering har tagits bort då den ingår i de filer som finns i den nya filen om övergripande planering.

Underlag för intresseanmälan och tävling

Frågor och svar

Fråga 1:

I inbjudan står att intresseanmälan ska innehålla uppgifter om företaget samt medverkande arkitektkontor. Det står i paragrafen under att två referenser ska lämnas från företaget/konsortiet och berörda arkitekter. Måste dessa referenser vara från gemensamma projekt?

Svar: Nej. Separata referenser kan lämnas från företag/konsortium och arkitekt/arkitektkontor.

Fråga 2:

Kan ni precisera vad som menas med parkeringsavtal?

Svar: Avtal kommer att slutas med markägaren Lundbergs om att parkeringsplatser inom ett framtida garage på deras fastighet utmed Kvarngatan. Det innebär att yta för parkering till Stabben finns till förfogande till marknadsmässigt pris.

Fråga 3:

Kommer det att behövas en ny detaljplan för bostadsändmål? Har kommunen funderat på vad detta innebär angående strandskydd?

Svar: Det kan komma att behövas en ny detaljplan om vinnande förslag inte ryms inom gällande plan. Frågan om just bostadsändamål bedöms kunna rymmas inom gällande bestämmelser. Kommunen bedömer även att dispens för strandskydd kan hanteras inom dispens för stadsutveckling.

Fråga 4:

Hur ser egentligen själva byggrätten ut?

Svar: Kommunen har utgått från att de yttre gränserna för byggrätten enligt gällande plan är gränsen för markanvisningstävlingen. Dock ska lämpligen inte ett framtida bostadshus byggas ihop med befintlig byggnad väster om tomten. Se svar nedan angående i vilken omfattning allmän gångförbindelse påverkar byggrätten

Fråga 5:

Hur viktig är en gångförbindelse direkt intill strömmen? Detta försvårar att placera lägenheter i bottenplan.

Kommunen eftersträvar att bottenplan ska innehålla lokaler för andra funktioner än bostäder. Hur bottenplanet disponeras och allmänhetens tillgång till strömmen kommer att vara två viktiga aspekter vid bedömningen av tävlingsförslagen. Av de två alternativa placeringarna av gångstråk enligt gällande detaljplan, antingen längs vattnet eller i markplan bedöms att det senare alternativet istället bör hanteras inom öppen kvartersmark, det vill säga på prickmark enligt gällande plan. Det innebär i realiteten att de två alternativa sträckningarna för gångstråk är antingen utmed vattnet eller inom öppen gård mellan ny och befintlig bebyggelse.

Fråga 6:

Komplettera gärna handlingarna med plandokument och ritningar för betongdäcket på Stabben 11.

I länklistan ovan har underlagsmaterialet kompletterats med planhandlingar samt även ritningar på betongdäcket.