Ventilationskontroll

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) innebär att funktionen hos installerade ventilationssystem ska kontolleras regelbundet. Kontrollen får endast göras av besiktningsmän med särskild behörighet.

Byggnads- och miljöskyddsnämnden har ansvar att kontrollera att fastighetsägaren utför sin lagstadgade kontroll. Bygglov handlägger ärenden enligt OVK-förordningen åt nämnden.

Byggnader som ska kontrolleras regelbundet

Kontrollen ska ske med ett förutbestämt tidsintervall:

Byggnad Intervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTX-ventilation

3 år 
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation 6 år 

Återkommande funktionskontroll gäller inte alla.

Återkommande funktionskontroll gäller inte en- och tvåbostadshus. För dessa ska en OVK-besiktning utföras då ett nytt från- och tilluftssystem (FT-system) installeras.

Kravet gäller inte heller ekonomibyggnader för jordbruk, skogsbruk eller jämförbar näring.

Frågor och svar

  • Vad innebär en ventilationskontroll? För ventilationssystem gäller att man kontrollerar att ventilationen fungerar som det var tänkt när den byggdes. Man ska observera att en genomförd kontroll inte automatiskt betyder detsamma som att allt är bra med husets inomhusmiljö. Kontrollen är till för att se och få uppfattning om hur pass bra ventilationen är i en fastighet.
  • Vem får utföra ventilationskontroll? Bara sakkunniga och yrkesmässiga kontrollanter som är godkända och har behörighetsbevis på riksnivå eller lokal nivå får utföra ventilationskontroll.
  • Om man fått en ej godkänd besiktning när måste det vara åtgärdat? I Norrköpings kommun ska de ej godkända besiktningspunkterna vara åtgärdade och återbesiktigade inom 6 månader.
  • Var får man information om kontrollen är genomförd eller inte? Hos i första hand fastighetsägaren eller hos bygg- och miljökontoret i Norrköpings kommun. Hyresvärden har skyldighet att sätta upp information i trapphuset eller på annan väl synlig plats i fastigheten om genomförd ventilationskontroll.
  • Vad kan du göra om hyresvärden inte åtgärdar fel som upptäcks vid en ventilationskontroll? Kommunens byggnads- och miljöskyddsnämnd kan kräva av hyresvärden att han eller hon åtgärdar bristerna. Om inget sker då kan nämnden vid vite ålägga hyresvärden att genomföra åtgärderna. Är det allvarliga brister kan man vända sig till miljö- och hälsoskydd. Allvarliga brister kan nämligen klassas som "olägenhet för människors hälsa".
  • Vad gör du om hyresvärden vägrar lämna ut protokollet från ventilationskontrollen? Vänd dig till bygglov på bygg- och miljökontoret och begär att få ta del av protokollet.
Senast ändrad september 2014

Kontakt

Bygg- och miljökontoret
Bygglov
Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00
Fax 011-15 16 66

Information och rådgivning
Tfn 011-15 15 41

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter