Grundsärskola

Särskolan är en egen skolform med egna kursplaner. Trots att det är en egen skolform bedrivs undervisningen oftast i nära anslutning till grundskolan.

Att gå i grundskolan kan se olika ut. Vissa elever går tillsammans med grundskolans elever, det vill säga i samma klass. Andra grundsärskoleelever bildar egna klasser, men går oftast tillsammans med grundskolans elever i samma skolbyggnad.

Ofta är särskoleklassen relativt liten och har tillgång till flera vuxna per elev än övriga klasser. Undervisningen i grundsärskola syftar till att ge eleverna utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. Den följer samma läroplan, men kursplanerna är anpassade för särskolans elever.

I särskolan utgår man från att eleverna behöver gott om tid för sitt lärande.

Kursplanernas innehåll

I kursplanerna klargör regeringen mål för undervisningen i respektive ämne och ämnesområde.

Kursplanerna för grundsärskolan omfattar tolv ämnen; Bild, Engelska, Hemkunskap, Hemspråk, Idrott och hälsa, Matematik, Musik, Naturlära, Samhällslära, Slöjd, Svenska, Svenska som andra språk.

För varje ämne anger kursplanen dess syfte, uppbyggnad och karaktär samt mål att sträva mot och mål eller efter sina förutsättningar ska ha uppnått efter det femte respektive nionde skolåret.

Betyg ges varje termin från och med höstterminen årskurs 6, om vårdnadshavare önskar. Alla elever ska dock få ett intyg om att de gått igenom utbildning och föräldrarna kan begära ett eleverna får ett studieomdöme.

Grundsärskoleklasser i Norrköping

I Norrköping går cirka 35 elever kvar i sina klasser i grundskolan men tillhör särskolan. Dessa elever är individintegrerade.

Grundsärskoleklasser finns på följande grundskolor:

Fristående grundsärskolor

Senast ändrad den 12 maj

Kontakt

Utbildningskontoret
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tfn 011-15 00 00

Kontaktperson
Mia Wiman-Olsson
Tfn 011-15 23 34

Skicka e-post

Fler kontaktuppgifter