Mål och regler

All kommunal utbildningsverksamhet i Norrköping följer kommunens styrmodell.

  • Visionen "Det goda livet finns i Norrköping - en framtidsvision för Norrköping år 2030". Visionen ska ge en bild av framtiden. Den ska vara realistisk och trovärdig för alla dem som ska medverka till att den blir verklig. Visionen har ett tidsperspektiv på flera år och beslutas av kommunfullmäktige. 
  • De övergripande målen för mandatperioden beslutas av kommunfullmäktige. Samtidigt tas beslut om definitioner av måluppfyllelse, det vill säga hur man vet när man har uppnått målen.
  • Uppdragsplanen är i likhet med visionen och de övergripande målen ett politiskt dokument. Varje nämnd beslutar om vad som ska stå i just deras uppdragsplan. Uppdragsplanerna utgår från programmet och gäller för ett år i taget. I planen preciserar politikerna vilka mål och områden som är särskilt viktiga för verksamheterna att arbeta med under det kommande året.
  • Ur uppdragsplanerna skriver utbildningskontoret fram uppdragen till områdena. Uppdragen är tjänstemannadokument. I uppdragen beskriver utbildningskontoret utifrån uppdragsplanen vilka krav som finns på verksamheterna. 
  • Uppdragen ligger till grund för arbetsplanerna som är unika för varje förskola eller skola. I arbetsplanerna beskriver verksamhetscheferna hur de ska bedriva verksamheten inom de ekonomiska ramar och krav som ställts.

Uppföljning och utvärdering

Varje verksamhet är varje år skyldig att skriva en kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen innehåller en beskrivning av vad som uppnåtts under året och hur man har arbetat för att uppfylla uppdragsplanen och dess mål. Utbildningskontoret skriver varje år en sammanfattande kvalitetsredovisning för all verksamhet. Den sammanfattande kvalitetsredovisningen lämnas till de uppdragsgivande nämnderna.

Senast ändrad den 12 maj

Kontakt

Utbildningskontoret
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us