Svanen

SVANENS FÖRSKOLA VILAR PÅ DEMOKRATINS GRUND, där vi målmedvetet arbetar för allas delaktighet i möten mellan pedagoger, barn/elever och föräldrar. Enheten har en välkomnande atmosfär med en lustfylld verksamhet där både inne- och utemiljö är rik på möjligheter.

VI SER OSS SOM EN TÄNKANDE  OCH LÄRANDE FÖRSKOLA där lusten att lära är den största drivkraften. Vi använder olika former av dokumentation som redskap för att synliggöra vår pedagogiska verksamhet för barn/elev, föräldrar och oss pedagoger. Dokumentationen används som utgångspunkt för olika samtal där vi utvecklar och medvetandegör barns/elevers tänkande och lärande.

Samlärande är en viktig del av demokratiarbetet. Vår verksamhet erbjuder ett innehåll som är meningsskapande. Vi använder och analyserar barnens/elevernas teorier och strategier. Vi har en utforskande hållning till innehållet i vår verksamhet och arbetet är aktivt och kreativt.

SVANEN HAR MEDFORSKANDE PEDAGOGER som tillvaratar varandras kompetenser – i mötet med både barn/elever och vuxna. Vår förskola och skola genomsyras av en reflekterande kultur och driver en enhetlig linje i vår kompetensutveckling. Vi strävar mot öppenhet och nyfikenhet i arbetet mellan avdelningar/klasser och pedagoger. Vår gemensamma hållning bygger på engagemang, lyssnande pedagogik och att alltid utgå ifrån och förstärka det positiva.

I vår verksamhet är olikhet och mångfald en styrka. Vi ser varje individ som unik och värnar om allas olika lärstilar. Svanen arbetar för allas lika värde där alla har förutsättningar att lyckas.

SVANEN ÄR EN CAMPUSSKOLA SEDAN 2004. Vi tar emot studenter både i förskolan och i skolan. Att ta emot studenter är ett engagerande, stimulerande och utvecklande uppdrag.

Genom att vara en Campusskola får vi inblick i Lärarprogrammet på Campus samt tillgång till föreläsningar och seminarier inom lärarprogrammets ram. Det innebär också att vi får möjligheter att reflektera över vår egen yrkesroll och dessutom sätta ord på den verksamhet vi bedriver.

Svanens dokument

Kontakt

Utbildningskontoret
Rådhuset
601 81 Norrköping

Tel +46 11 15 00 00

Contact us

 

Sök och jämför förskolor

Mer om svanen

Adress:

Vrinnevigatan 24 
603 58 NORRKÖPING

Tfn 011-15 25 58

Skicka e-post

Profiler:
Tänkande lärande förskola, Estetik och kreativitet, Demokrati och mångfald

Antal barn: 143

Avdelningar: 8


Förskolechef
Christina Häll Isaksson

Orion och Fenix
011-15 28 50

Luna, Vega, Polaris och Pegasus
011-15 25 59

Castor & Pollux
011- 15 68 87

Kreativt Centrum

Skicka e-post

Svanens förskolas blogg

Karta

Svanen